مطالب فارسی

اضطراب

استرس، اضطراب و دلشوره

استرس و اضطراب

اگر چه مردمان عادی تفاوتی میان استرس و اضطراب قایل نیستند و غالبا انها را به صورت مترادف بکار میگیرند، اما در تعریف این دو را میتوان اینگونه از هم جدا نمود. استرس را میتوان یک حالت و یا یک تجربه روانی و جسمانی خاصی تعریف نمود که گذرا و موقتی می باشد. برای مثال دانشجویی که از ارایه کنفرانس دچار ترس میشود. و یا دانش اموزی که استرس امتحان دارد. و یا فردی که در اولین برخورد با جنس مخالف دچار استرس میشود

اضطراب مانند استرس دارای علایم مشابه جسمانی و روانی می باشد اما با این تفاوت که این علایم در فرد بصورت مزمن و پایدارباقی می مانند. بنابراین می توان گفت اضطراب ماحصل استرسهای مداومی است که فرد در طول زندگی آن را تجربه نموده است. برای مثال اگر چنانچه مثالهایی که در باره استرس گفته شد ادامه پیدا کند در طولانی مدت بصورت مزمن و بیمارگونه خود را نشان می دهد که میتوان آن را اضطراب نامید

دلشوره همان حالات جسمانی اضطراب و استرس می باشد

Read More

وسواس

تعریف وسواس و افکار مزاحم

وسواس یک فشار فکری است برای ادامه یک فکر یا یک عمل که فرد به غیر منطقی بودن آن واقف است اما قادر به توقف آن نیست . به عبارتی وسواس دو نوع است

1.وسواس فکری و آن یعنی فکری که فرد علی رغم میل خود مرتبا" در ذهن خود به آن مشغول است و قادر به رهایی از آن نیست و همیشه سعی دارد به نتیجه ای برسد که چنین نتیجه ای هیچ وقت حاصل نمی شود. در نتیجه فرد در مسایل و امورات زندگی خود نمی تواند هیچ تمرکزی داشته باشد. وسواس فکری می تواند در ارتباط با وقایع گذشته و یا کارهایی که در حال حاضر در دست اقدام دارد را شامل شود اما هیچ وقت به هیچ نتیجه عملی نرسد. نمونه هایی از افکار وسواسی میتوانند افکار مداوم در مورد اتفاقات ناگوار، نگرانی در مورد مرگ نزدیکان و عزیزان، در ذهن خود مرتبا" صلوات فرستادن به این دلیل که مبادا کم باشد و یا درست صلوات نفرستاده باشم، ضرب یا تفریق اعداد در ذهن بطور مکرر اما بدون قانع شدن، و غیره. بنابراین وسواس فکری یعنی یک فشار حسی و یا یک حس اجباری که باعث می شود فرد وسواسی افکاری را بدون نتیجه ادامه بدهد و معمولا" بسختی قادر به توقف آن هستند، و شاید هم هیچ وقت نتوانند آن را متوقف کنند در نتیجه بیشتر تسلیم آن گردند

Read More

بررسی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و فرسودگی شغلی در حوزه بهداشت و درمان

 

چکیده style="text-align: right;">این پژوهش درصدد بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت و فرسودگی شغلی در بین کادر پزشکی کارکنان بیمارستان های منطقه 4 تهران بوده است. روش نمونه گیری به صورت طبقه بندی بوده بدین صورت که از بین 4 بیمارستان این منطقه، به تناسب تعداد افراد کادر پزشکی در هر بیمارستان، افراد نمونه انتخاب گردیدند. با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه مورد نیاز 185 نفر می باشد. براي گردآوري داده ها، از پرسش‌نامه شخصیتی نئو، و فرسودگي شغلي ماسلاچ استفاده گردیده است. یافته ها حاکی از آن بوده که با اطمینان 95% بین 5 عامل بزرگ شخصیت و فرسودگی شغلی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به مقادیر ضریب مسیر از بین متغیرهای 5 عامل بزرگ شخصیت، به ترتیب مسئولیت پذیری(به صورت معکوس)، توافقی بودن، پذیرا بودن(به صورت معکوس)، و برون گرایی (به صورت معکوس) بیشترین تاثیر را بر فرسودگی شغلی داشته اند
;کلمات کلیدی: خستگي هيجاني، عملكرد شخصي (احساس عدم موفقيت فردي ) ، مسخ شخصيت، درگيري، روان آزرده گرایی (Neuroticism) (پایداری عاطفی)، برون گرایی (Extroversion)- (درون گرایی)، پذیرا بودن (Openness)- (پرده پوشی)، توافقی بودن (Agreeableness)- (ستیزه جویی) و مسئولیت پذیری (Conscientiousness)- (بی مسئولیتی)، 5 عامل بزرگ شخصیت

 

مقدمه

با پيچيده تر شدن روزافزون جوامع امروزي، رسالت سازمان ها براي برآوردن انتظارات جوامع، حساس تر و مهم تر مي شود. به طوري كه مي توان اذعان كرد كه دنياي ما دنياي سازمان هاست و آنچه امروز در بين اهل فن و به اتفاق نظر به يقين تبديل شده، نقش اساسي نيروي انساني به عنوان عامل گرداننده اصلي سازمان هاست. به عبارت ديگر، انسان ها به كالبد سازمان جان مي دهند. بي ترديد نيروي انساني كارآمد و خود انگيخته مي تواند براي رشد خود و توسعه و دستيابي به هدف هاي برنامه ريزي شده سازمان، بيشترين كارآيي را داشته باشد. با توجه به حساسيت سازمان آموزش و پرورش، براي دستيابي و اجراي موفقيت نيز هر فعاليت آموزشي افزون بر منابع مالي، وسايل و فناوري، وجود نيروي انساني سالم و متعهد ، نقش اساسي را ا يفا مي کند. به عبارت ديگر تعهد كاري و واكنش عاطفي فرد نسبت به كار و همچنين بالا بودن سلامت رواني، ميزان توليد و قابليت كار را بالا مي برد. (گرين هاو1، 1975)
شخصیت نقش تعیین کننده اي بر رفتار مشهود و آشکار فرد دارد . آلپورت2 شخصیت را سازمان پویاي نظام هاي روانی- فیزیولوژیکی درون فرد تعریف می کند که سازگاري منحصر به فرد او را نسبت به جهان تعیین می کند. هیلگار3 شخصیت را الگوي معینی از رفتار و شیوة تفکر تعریف می کند که سازگاري فرد را با محیط تعیین می کند. (جلالی فراهانی و همکاران، 1390)

Read More

خجالت

Shy-boy-000014131073_Full

خجالت و ترسهای اجتماعی

خجالت یک حالت روانی است که فرد در بیان احساسات و خواسته های خود در بعضی از جمع ها دچار ترس و عدم تعادل روانی و جسمانی می گردد. برای مثال ترس از وارد شدن در جمعی که تعدادی افراد آشنا و یا ناآشنا در آنجا حضور دارند. در واقع میتوان با چنین تعریفی خجالت را مترادف با ترس دانست(در این جا خجالت زیر مجموعه ترس میباشد. در واقع ترس معانی وسیعتری را دارا میباشد.). خجالت را میتوان به نوعی عدم اعتماد به نفس در روابط اجتماعی دانست.

علل خجالت و ترس از جمع:

علت ترس و یا خجالت در جمع و ابراز وجود در آن بر می گردد به تجربیات تلخ گذشته و تربیت دوران کودکی فرد. افرادی که در دوران کودکی والدین خشن و سختگیر داشته اند و آن والدین در تربیت کودکان خود از آداب و معاشرت سختگیرانه استفاده نموده اند مستعد خجالت و ترس در جمع می شوند. البته کودکانی که در کودکی بسیار مودب می باشند و به دلیل مودب بودنشان از ابراز وجود خودداری می نمایند و والدین سختگیر اینگونه رفتارها را جزء ویژگیهای مثبت کودکان خود می نامند نیز ممکن است اینگونه رفتارها را در آینده از خود بروز دهند.

Read More

مشاوره خانواده

Therapist-with-man,-woman-clients-during-couple-counseling-session-000059005610_XXXLarge

مشاوره خانواده و ازدواج

مشاوره، رواندرمانی و روانکاوی

در زیر تعاریف و تفاوتهای عبارات فوق را به صورت بسیار مختصر و در حد قابل فهم برای همه عزیزان ارایه می نماییم. بنابر این انتظار تعاریفی که در کتب درسی ارایه میگردد در اینجا نمی رود

مشاوره چیست؟

مشاوره به معنی ارایه طریق و یا ارایه راه حل های مختلف با توجه به توانمندیها و شرایط فرد مشاوره گیرنده در مورد یک مشکل خاص. و یا می توان گفت مشاوره به معنی راهنمایی یک فرد برای حل یک مشکل و یا چگونگی برخورد با آن مسئله. برای مثال راهنمایی یا مشاوره به یک مادر به منظور چگونگی برخورد با کودک لجباز و یا شوهری که پس از پایان کار روزانه اش دیر به منزل میرود . در مشاوره و یا به طور کلی در هر روش روانشناسی مسولیتی متوجه مشاور و یا درمانگر نیست. بنابر این فرد مشاوره گیرنده با توجه به درک و استنباط خود باید از برداشتی که از مشاوره داشته بهره بگیرد. و البته مشاور و یا روانشناس باید فردی آگاه در علم خود و همچنین دارای وجدان اخلاقی و معتقد باشد و بر احساسات خود در هنگام مشاوره و یا درمان کنترل داشته باشد

Read More

اعتماد به نفس

Superhero-000053022174_XXXLarge

اعتماد به نفس چیست ؟

عزت نفس"یک منبع انرژی است. یک چتر وسیعی است که" اعتماد به نفس " زیر سایه آن است . اعتماد به نفس یعنی دیدن خود به عنوان فردی توانا با کفایت دوست داشتنی و منحصر به فرد.

منحصر به فرد یعنی با توجه و در نظر گرفتن تفاوتها ی فردی به تعبیر دیگر اعتماد به نفس یعنی ان احساس و شناختی که از توانایی ها و محدودیت های بیرونی و درونی خود دارید.

بنا براین وقتی که اعتماد به نفس و خود باوری خود را بر اساس آن که و آن چه به راستی هستید و نه بر اساس موفقیت ها و دست یا بی ها یا شکست ها و ناکامی های خود بنا می کنید چیزی را در خود خلق می نمایید که هیچ کس و هیچ چیز یارای گرفتنش را از شما نخواهد داشت . حال با توجه به مفاهیم بالا می توان گفت که اعتماد به نفس واقعی همواره در درون خود شما تولید می شود نه از بیرون . اعتماد به نفس واقعی زاییده ی تعهد شما به خودتان است . این تعهد که هر ان چه لازم باشد انجام خواهید داد تا به خواسته ها و نیازهایتان برسید.

Read More

اضطراب و درمان آن

run-for-life-000044675552_Large

 اضطراب و انواع آن

همه ما در طول زندگی خود حداقل یکبار اضطراب را تجربه کرده ایم،اگرچه این اضطراب به حدی نبوده که نیاز به روانشناس یا روانپزشک داشته باشد. اضطراب به طور مستقیم با ترس از آسیب همراه است. هنگامی که ما با تهدید فیزیکی که می تواند آسیب جسمی جدی یا مرگ را به دنبال داشته باشد مواجه می شویم ، به صورت روانی و جسمی به این موقعیت پاسخ می دهیم. این پاسخ را پاسخ مقابله یا گریز می نامند. در یک بحران تهدید کننده ی زندگی، این پاسخ مبارزه یا مقابله می تواند زندگی ما را نجات دهد. در جهان متمدن ما ، تهدید فیزیکی جدی ممکن است وجود نداشته باشد. در عوض، ما با مشکلات پیچیده ی زندگی مواجهیم. این مشکلات یک تهدید است، اما معمولا یک تهدید فیزیکی نیست. ما ممکن است با از دست دادن شغل، داشتن ازدواج ناموفق، و یا شکست تحصیلی فرزندان در مدرسه مواجه باشیم. این مشکلات بیشتر تاثیر روانی دارد.

Read More

بسیار عالی

★★★★★
5 5 1
دستتون درد نکنه

Helpful articles

★★★★★
5 5 1

very informative

★★★★★
5 5 1
Your site is full of important information.
error: Content is protected !!