ماه: فوریه 2015

بررسی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و فرسودگی شغلی در حوزه بهداشت و درمان

چکیده

این پژوهش درصدد بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت و فرسودگی شغلی در بین کادر پزشکی کارکنان بیمارستان های منطقه 4 تهران بوده است. روش نمونه گیری به صورت طبقه بندی بوده بدین صورت که از بین 4 بیمارستان این منطقه، به تناسب تعداد افراد کادر پزشکی در هر بیمارستان، افراد نمونه انتخاب گردیدند. با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه مورد نیاز 185 نفر می باشد. براي گردآوري داده ها، از پرسش‌نامه شخصیتی نئو، و فرسودگي شغلي ماسلاچ استفاده گردیده است. یافته ها حاکی از آن بوده که با اطمینان 95% بین 5 عامل بزرگ شخصیت و فرسودگی شغلی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به مقادیر ضریب مسیر از بین متغیرهای 5 عامل بزرگ شخصیت، به ترتیب مسئولیت پذیری(به صورت معکوس)، توافقی بودن، پذیرا بودن(به صورت معکوس)، و برون گرایی (به صورت معکوس) بیشترین تاثیر را بر فرسودگی شغلی داشته اند.

Read more

احساسات و آسیب پذیری ها:قسمت دوم

احساسات و آسیب پذیری ها(قسمت2): وقتی از عشق مورد نظر خود باز می مانیم …

احساسات و آسیب پذیری ها: قسمت اول

احساسات و آسیب‌پذیری‌ها:قسمت اول برای این كه عشق را احساس كنیم، به …

بررسی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و فرسودگی شغلی در حوزه بهداشت و درمان

چکیده این پژوهش درصدد بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت و فرسودگی …