هر جلسه که به ما مراجعه می کنید یک قدم به بهبودی نزدیک تر می شوید.
شما تلاش کنید، ما نیز به شما کمک می کنیم.

  • خدمات روانشناختی فردی - گروهی
  • درمان مشکلات بالینی: افسردگی، اضطراب، ترس، وسواس، خشم، عصبانیت ...
  • حل اختلافات زناشویی، مهارت های سازگاری، خانواده درمانی
  • Dr. Ahankoob Nezhad
    708-1155 West Pender St,
    Vancouver, BC

The role of childhood trauma on health and diseases

Introduction Traumatic events of the earliest years of infancy and childhood are not lost but, like a child’s footprints …

Depression and physical chronic pain

Depression and physical chronic pain   What is depression? People casually use the phrase, “I’m so depressed!” …

Emotional Divorce

  6 Introduction Emotional Divorce is a psychological mechanism some spouses use when they feel the marriage has become …